ورود مشترکین

ثبت اشتراک

 

مناقصه ویژه
جرثقیل 20تن کارگاهی موتور دو تیس
آلمان طول دکل با جیم 18 متر سالم آماده بکار
09111711410
مزایده ویژه
تاور کرین ایتالیائی ظرفیت 5/1 تا 3 تن ارتفاع 26 متر
طول دکل 30 متر ثابت و متحرک سالم آماده بکار
09111711310